ROZPORZĄDZENIE MISNISTRA ŚRODOWISKA w sprawie stosowania pułapek żywołownych

Dz.U.09.167.1321

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie stosowania pułapek żywołownych

(Dz. U. z dnia 8 października 2009 r.)

Na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)  gatunki drapieżników, które mogą być odławiane w pułapki żywołowne;

  2)  warunki, czas i miejsce odłowu;

  3)  rodzaje pułapek żywołownych i warunki, jakie muszą spełniać, aby zapewnić selektywny odłów drapieżników.

§ 2. W pułapki żywołowne mogą być odławiane następujące gatunki drapieżników, zwane dalej "drapieżnikami":

  1)  lis (Vulpes vulpes);

  2)  jenot (Nyctereutes procyonoides);

  3)  norka amerykańska (Mustela vison);

  4)  szop pracz (Procyon lotor).

§ 3. W imieniu dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego pułapki żywołowne może stosować osoba, która posiada jego pisemne upoważnienie.

§ 4. 1. Odłowy drapieżników w pułapki żywołowne mogą być przeprowadzane w okresach polowań na poszczególne gatunki.

2. Odłowy drapieżników w pułapki żywołowne mogą być dokonywane wyłącznie w granicach obwodów łowieckich.

§ 5. Odłowu drapieżników dokonuje się w ramach liczby zwierząt planowanych do pozyskania w rocznym planie łowieckim obowiązującym w roku gospodarczym.

§ 6. 1. Do odłowu drapieżników mogą być stosowane stacjonarne i przenośne pułapki żywołowne, o których lokalizacji dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje posiadacza lub zarządcę gruntu.

2. Pułapki żywołowne mogą być pułapkami:

  1)  klatkowymi;

  2)  skrzynkowymi;

  3)  rurowymi.

3. Pułapki żywołowne mogą być pułapkami:

  1)  przelotowymi - umożliwiającymi wejście drapieżnika z dwóch stron;

  2)  jednostronnymi - umożliwiającymi wejście drapieżnika tylko z jednej strony.

§ 7. 1. Pułapki żywołowne powinny spełniać następujące warunki:

  1)  być pułapkami nieraniącymi, w tym niechwytającymi za kończynę;

  2)  być dostosowane rozmiarami do wielkości drapieżników;

  3)  zapewniać reakcję mechanizmu zapadkowego na ciężar określonych drapieżników;

  4)  być wyposażone w przynętę wabiącą wyłącznie drapieżniki;

  5)  w przypadku pułapek skrzynkowych - być wyposażone w otwór do kontroli zawartości pułapki;

  6)  posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście schwytanemu drapieżnikowi.

2. Pułapki powinny być kontrolowane przynajmniej raz w ciągu doby przez osoby posiadające upoważnienie, o którym mowa w § 3.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1)     Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.