ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych

Dz.U.10.235.1548

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych

(Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)  szczegółowy zakres tematów, jaki powinien zawierać program szkolenia osób, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 853/2004", w załączniku III w sekcji IV w rozdziale I w ust. 1, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zwanych dalej "myśliwymi";

  2)  szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania szkolenia myśliwych, w tym minimalne kwalifikacje osób przeprowadzających to szkolenie;

  3)  wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia myśliwych;

  4)  wzór oświadczenia, o którym mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IV w rozdziale II w ust. 4 w lit. a, zwanego dalej "oświadczeniem o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia";

  5)  sposób przekazywania informacji, o których mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IV w rozdziale II w ust. 4 w lit. b oraz w rozdziale III w ust. 2.

§ 2. Szczegółowy zakres tematów, jaki powinien zawierać program szkolenia myśliwych, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Szkolenie myśliwych jest prowadzone w formie kursu, zakończonego wydaniem przez podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia myśliwych zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tego szkolenia.

2. Szkolenie myśliwych odbywa się w wymiarze co najmniej 16 godzin.

3. Myśliwi posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku weterynaria są zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia.

4. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia myśliwych jest ważne przez okres 10 lat od dnia jego wydania.

5. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia myśliwych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

6. Podmiot przeprowadzający szkolenie myśliwych przekazuje kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tego szkolenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii upoważniającemu ten podmiot do prowadzenia szkolenia myśliwych oraz, w przypadku, o którym mowa w § 4, wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia myśliwych, niezwłocznie po jego wydaniu.

7. Wojewódzki lekarz weterynarii upoważniający dany podmiot do prowadzenia szkolenia myśliwych, wojewódzki lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia myśliwych, o którym mowa w § 4, oraz podmiot przeprowadzający szkolenie myśliwych przechowują kopie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tego szkolenia przez okres 10 lat od dnia jego wydania.

8. Wojewódzki lekarz weterynarii udostępnia przedstawicielowi dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego informacje o podmiotach upoważnionych do prowadzenia szkolenia myśliwych.

§ 4. Podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia myśliwych zamierzający przeprowadzić to szkolenie na obszarze województwa innego niż województwo, w którym ten podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, informuje o tym fakcie wojewódzkiego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tego szkolenia, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem jego rozpoczęcia.

§ 5. Osoby przeprowadzające szkolenie myśliwych powinny posiadać dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku odpowiednim do zakresu tematów, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w szczególności:

  1)  weterynaria;

  2)  zootechnika;

  3)  biologia;

  4)  lekarskim;

  5)  ochrona środowiska;

  6)  leśnictwo.

§ 6. Wzór oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Przeszkolony myśliwy wypełnia część A oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia, w przypadku gdy:

  1)  bezpośrednio przed odstrzałem zwierzę nie wykazywało żadnego nietypowego zachowania;

  2)  po odstrzale zwierzęcia dokonał oględzin tuszy, podczas których nie stwierdził występowania żadnych nietypowych cech;

  3)  zwierzę zostało odstrzelone w miejscu, co do którego nie ma podejrzeń o skażenie środowiska.

2. Przeszkolony myśliwy wypełnia część B oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy:

  1)  bezpośrednio przed odstrzałem zwierzę wykazywało nietypowe zachowanie;

  2)  po odstrzale zwierzęcia dokonał oględzin tuszy, podczas których stwierdził występowanie nietypowych cech, lub

  3)  zwierzę zostało odstrzelone w miejscu, co do którego istnieje podejrzenie o skażenie środowiska.

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2, oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia jest sporządzane w 3 egzemplarzach, z których:

  1)  pierwszy dołącza się do tuszy odstrzelonego zwierzęcia w celu umożliwienia uwzględnienia informacji w nim zawartych urzędowemu lekarzowi weterynarii podczas przeprowadzania badania i oceny mięsa w zakładzie przetwórstwa dziczyzny;

  2)  drugi przekazuje się niezwłocznie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce odstrzelenia zwierzęcia;

  3)  trzeci pozostawia się w dokumentacji właściwego koła łowieckiego.

§ 9. 1. Informacje, o których mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IV w rozdziale III w ust. 2, przeszkolony myśliwy przekazuje właściwemu ze względu na miejsce odstrzelenia drobnej zwierzyny łownej powiatowemu lekarzowi weterynarii.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają ponadto:

  1)  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres przeszkolonego myśliwego;

  2)  liczbę odstrzelonych zwierząt;

  3)  miejsce, datę i godzinę odstrzału;

  4)  inne szczegółowe informacje dotyczące rodzaju stwierdzonych przez przeszkolonego myśliwego nietypowych zmian podczas przeprowadzania oględzin tuszy drobnej zwierzyny łownej.

§ 10. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia myśliwych, wydane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 39), zachowują ważność przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 39).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATÓW, JAKI POWINIEN ZAWIERAĆ PROGRAM SZKOLENIA MYŚLIWYCH

  1.  Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii oraz behawioryzmu zwierząt łownych, w tym nietypowych zachowań związanych z chorobami zwierząt.

  2.  Podstawowe wiadomości z zakresu epizootiologii zwierząt łownych.

  3.  Występowanie chorób odzwierzęcych w Rzeczypospolitej Polskiej.

  4.  Występowanie chorób zakaźnych zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej.

  5.  Parazytozy wspólne dla ludzi i zwierząt łownych.

  6.  Postępowanie z odstrzelonym zwierzęciem na łowisku, podczas składowania i transportu.

  7.  Postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi, powstałymi przy pozyskiwaniu zwierząt łownych.

  8.  Najczęściej występujące zmiany anatomopatologiczne u odstrzelonych zwierząt łownych.

  9.  Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz wymagań, jakie powinny być spełnione przez mięso zwierząt łownych wprowadzane na rynek.

10.  Podstawowe wiadomości dotyczące skażeń środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WZÓR

.............................................................                                                             ...........................................

                                                                                                                                    (miejscowość i data)

.............................................................

(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania

i adres albo nazwa, siedziba i adres

podmiotu prowadzącego szkolenie)

ZAŚWIADCZENIE NR .......

POTWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, że:

Pan(i) .............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzony(a) .................................................................... w ..........................................................................................

(data urodzenia)                                                             (miejscowość)

imiona rodziców ............................................................................................................................................................

odbył(a) szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowa-

dzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych

(Dz. U. Nr 235, poz. 1548).

Zaświadczenie jest ważne do: ....................................

(data)

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................                                       ..........................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby prowadzącej szkolenie)                                       (pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do wydania zaświadczenia)

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WZÓR

OŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU OGLĘDZIN TUSZY ODSTRZELONEGO ZWIERZĘCIA NR ............1)

CZĘŚĆ A2), 3)

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zwierzę(ta) łowne ............................................................ w liczbie ..................,

(gatunek zwierząt)                             (w sztukach)

odstrzelone w dniu ........................................................... o godz. .......... w ................................................................:

                                                                                                                                       (miejsce)

1)  bezpośrednio przed odstrzałem nie wykazywało(y) żadnego nietypowego zachowania;

2)  zostało(y) poddane oględzinom, podczas których nie stwierdzono występowania żadnych nietypowych cech;

3)  zostało(y) odstrzelone w miejscu, co do którego nie ma podejrzeń o skażenie środowiska.

.......................................................

 

 

 

.......................................................................

 

(miejsce i data)

 

 

 

(imię i nazwisko myśliwego)

 

CZĘŚĆ B3), 4)

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zwierzę(ta) łowne ............................................................ w liczbie ..................,

(gatunek zwierząt)                             (w sztukach)

odstrzelone w dniu ........................................................... o godz. .......... w ................................................................:

                                                                                                                                       (miejsce)

1)  bezpośrednio przed odstrzałem5):

a)  zachowywało(y) się w sposób wskazujący podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,

b)  wykazywało(y) następujące zaburzenia w zachowaniu lub poruszaniu się:

–   apatię,

–   pobudzenie,

–   brak bojaźliwości lub inne nietypowe dla gatunku zachowanie,

–   sztywność kończyn,

–   chwiejny chód;

2)  zostało(y) poddane oględzinom, podczas których stwierdzono5):

a)  obecność ciał obcych w żołądku lub jelitach,

b)  znaczną ilość gazu w żołądku lub jelitach (wzdęcie żołądka lub jelit),

c)  obecność zmian zapalnych żołądka lub jelit: przekrwienie, obrzęk, rozpulchnienie, guzki pasożytnicze lub

wybroczyny,

d)  inne zmiany6):

.........................................................................................................................................................................;

3)  zostało(y) odstrzelone w miejscu, co do którego istnieje podejrzenie skażenia środowiska5).

.......................................................

 

 

 

.......................................................................

 

(miejsce i data)

 

 

 

(imię i nazwisko myśliwego)

 

_____________

1) Dołączane do tuszy odstrzelonego zwierzęcia oświadczenie jest przekazywane do punktu skupu, zakładu przetwórstwa

dziczyzny, zakładu prowadzącego działalność marginalną, lokalną i ograniczoną lub do miejsca sprzedaży bezpośredniej.

2) Wypełnia się w przypadku, gdy są spełnione warunki wymienione w pkt 1–3.

3) W przypadku wypełnienia części A przekreśla się część B, w przypadku wypełnienia części B przekreśla się część A.

4) Wypełnia się w przypadku, gdy nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków wymienionych w części A w pkt 1–3.

5) Zakreślić właściwe.

6) Wymienić, jeżeli jest to konieczne.