ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych

Dz.U.05.69.621

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych

(Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2005 r.)

Na podstawie art. 42 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Warunkiem wydania zezwolenia na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych, zwanego dalej "zezwoleniem", jest:

1) posiadanie przez wnioskodawcę będącego obywatelem polskim:

a) członkostwa w Polskim Związku Łowieckim,

b) sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania;

2) posiadanie przez wnioskodawcę będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) posiadanie przez wnioskodawcę będącego cudzoziemcem lub obywatelem polskim, który przebywa z zamiarem stałego pobytu za granicą, niebędącego członkiem Polskiego Związku Łowieckiego albo niespełniającego warunków określonych w art. 42a ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, zgody ministra właściwego do spraw środowiska na wykonywanie polowania albo wykupienie przez niego polowania u przedsiębiorcy wpisanego do rejestru polowań.

§ 2. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia, zwany dalej "wnioskiem", powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz jego adres do korespondencji.

2. Do wniosku wnioskodawca:

1) o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza:

a) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) zaświadczenie o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim,

c) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania;

2) o którym mowa w § 1 pkt 2, dołącza:

a) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) o którym mowa w § 1 pkt 3, dołącza:

a) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) kopię dokumentu potwierdzającego wykupienie przez niego polowania u przedsiębiorcy wpisanego do rejestru polowań.

3. Wnioskodawca, o którym mowa w § 1 pkt 3, wskazuje we wniosku czas wykonywania polowania.

§ 3. Zezwolenie jest wydawane:

1) na czas nieokreślony dla wnioskodawcy, o którym mowa w § 1 pkt 1;

2) na pięć lat, licząc od dnia uzyskania sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania, dla wnioskodawcy, o którym mowa w § 1 pkt 2;

3) na czas wykonywania polowania dla wnioskodawcy, o którym mowa w § 1 pkt 3.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_________

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.